Polityka prywatności

Definicje

Administrator Danych Osobowych – firma blog-ppoz.pl z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ulicy Dzieci Warszawy 15C/15, NIP: 5361816889, REGON: 367962631.

Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których można ją zidentyfikować.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – sklep internetowy sklep.blog-ppoz.pl prowadzony przez Administratora.

Użytkownik /klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca sklep.blog-ppoz.pl albo korzystająca z jednej lub kilku usług/funkcjonalności opisanych w Polityce.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy Administrator może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach w Sklepie Internetowym.

Zakupy (bez logowania lub rejestracji w sklepie internetowym)

Podczas dokonywania zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, formy płatności oraz nazwy firmy i numeru NIP (jeśli dotyczy). Wszystkie w/w dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie w celu:

 • obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań – art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • realizacji złożonych zamówień w sklepie internetowym sklep.blog-ppoz.pl – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • dokonania wzajemnych rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego, w celu prowadzenia statystyk, analiz oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Do tego celu wykorzystywane są dane dobrowolnie podane przez klientów oraz dane zbierane automatycznie.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podane przez klienta nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom w innych celach niż podane powyżej.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe klientów mogą być przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, w szczególności pracownikom, współpracownikom Administratora, firmom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, przewoźnikom (w przypadku wybrania opcji z dostawą) oraz dostawcom Administratora (m.in. producentom) w przypadku wysyłki bezpośrednio od producenta, oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (sąd, prokuratura, policja lub inny organ prawny).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
Na życzenie klienta Administrator zapewnia informację o podmiocie, któremu powierzyła przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.
Żadne zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą sprzedawane lub przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w Polityce Prywatności.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Prawa konsumenta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych (na żądanie Administrator informuje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, celu przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są przekazywane oraz o planowanym terminie usunięcia/zanonimizowania danych).
 • sprostowania (w przypadku niezgodności Administrator uzupełnia / aktualizuje dane klienta.)
 • ograniczenia przetwarzania (w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje już tych danych a klientowi są potrzebne do obrony roszczeń i Klient nie wyraża zgody na ich usunięcie, do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta)
 • usunięcia danych (na żądanie klienta Administrator usuwa / anonimizuje dane, jeśli nie ma innych podstaw do przechowywania tych danych)
 • przenoszenia danych (na żądanie klienta Administrator przekazuje dane w powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze).
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Wszystkich w/w czynności można dokonać kontaktując się:

 • listownie: blog-ppoz.pl, ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa.
 • mailowo: sklep@blog-ppoz.pl (z dopiskiem „dane osobowe”).

Klient ma również prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje braku podania danych osobowych

Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą formularza kontaktowego. Podanie podstawowych danych (adres e-mail) jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania przesłanego przez Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku odmowy ich podania Administrator nie będzie miał możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podczas dokonywania zakupów bez rejestracji oraz podczas wysyłania informacji za pomocą formularza kontaktowego wszystkie informacje niezbędne do przyjęcia i realizacji zlecenia / zapytania oznaczone są gwiazdką. Niepodanie którejkolwiek danej będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

Zalecamy korzystanie tylko z zaufanych komputerów, na których zainstalowane jest sprawdzone oprogramowanie, oraz skanowanie programem antywirusowym dysków w poszukiwaniu wirusów.

Administrator podjął techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych danych, przede wszystkim przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy/współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania danych Klientów
w tajemnicy.

Za pośrednictwem przeglądarki Klienta Administrator stosuje standardowe środki bezpieczeństwa – szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer). Jest to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Na podstawie symbolu kłódki w przeglądarce Klienta można rozpoznać obszary chronione. Z reguły bezpieczne połączenie jest rozpoznawalne na podstawie adresu rozpoczynającego się od „https://”. Wykonując podwójne kliknięcie na symbolu zamka otrzymuje się bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczne przekazanie danych osobowych Klienta. Dotyczy to składanych przez niego zamówień. Zapewnienie absolutnej ochrony jest jednak niemożliwe. Sklep internetowy sklep.blog-ppoz.pl oraz pozostałe systemy Administratora zabezpieczone są środkami technicznymi i organizacyjnymi przed zniszczeniem, utratą, dostępem, zmianą lub udostępnieniem danych Klientów przez osoby nieupoważnione.

Sposoby zbierania danych osobowych

Po wejściu na stronę internetową sklep.blog-ppoz.pl system w sposób automatyczny zbiera dane związane z odwiedzinami strony, szczególnie:

 • adres IP
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • rodzaj / typ przeglądarki

Pozostałe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania podawane są dobrowolnie podczas składania zamówienia.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową sklep.blog-ppoz.pl możemy zbierać i przetwarzać w celu odpowiedzi na zapytanie, realizacji umowy zakupu, dla celów statystycznych, zapewnieniu poprawnego działania konta użytkownika, marketingu własnych produktów (przetwarzania danych naszych Klientów na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na zgodzie Klienta);

Cookies

Podczas korzystania ze sklepu internetowego sklep.blog-ppoz.pl w automatyczny sposób poprzez tzw. pliki cookies (ciasteczka) zbierane są niektóre dane osobowe. Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwis wykorzystuje zarówno cookies sesyjne jak i trwałe.

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Może to być zmiana polegająca na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia.

W przypadku skorzystania z ograniczeń w zapisywaniu cookies korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
 • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
 • ustawień języka;
 • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności odzwierciedlają wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

Close Menu
×
×

Koszyk

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]